Samenvattend kan worden gesteld dat het uitsluiten van onze opmerking in debat een complex en gevoelig onderwerp is. Het moet worden afgewogen tegen de fundamentele democratische waarden van vrijheid van meningsuiting, inclusiviteit, en transparantie. Uiteindelijk is het cruciaal dat de procedures rond debat eerlijk en rechtvaardig zijn om een partij te vertrouwen.

Het uitsluiten van onze opmerking door VOORUIT Steenokkerzeel van hun Facebookpagina raakt inderdaad aan belangrijke democratische principes. Hier zijn enkele overwegingen:

  1. Vrijheid van Meningsuiting: Dit is een fundamenteel recht in democratische samenlevingen. Het uitsluiten van een opmerking kan gezien worden als een beperking van dit recht, vooral als de opmerking constructief was en bedoeld om bij te dragen aan een open debat.

  2. Inclusiviteit: Politieke partijen moeten streven naar inclusiviteit door verschillende standpunten en perspectieven te verwelkomen. Het uitsluiten van opmerkingen kan leiden tot een gevoel van uitsluiting bij de betrokkenen en het bredere publiek.

  3. Transparantie: Voor vertrouwen in een partij is transparantie essentieel. Als opmerkingen worden verwijderd zonder duidelijke uitleg, kan dit leiden tot wantrouwen en vragen over de eerlijkheid en integriteit van de partij.

  4. Eerlijke en Rechtvaardige Procedures: Het is belangrijk dat er duidelijke en eerlijke richtlijnen zijn voor het modereren van opmerkingen. Dit helpt ervoor te zorgen dat de moderatie niet willekeurig of partijdig is, maar gebaseerd op objectieve criteria die vooraf bekend zijn.

VOORUIT Steenokkerzeel nous a exclus sur leur page Facebook.

En résumé, il peut être affirmé que l'exclusion de notre commentaire du débat est un sujet complexe et sensible. Il doit être pesé contre les valeurs démocratiques fondamentales de la liberté d'expression, l'inclusivité et la transparence. En fin de compte, il est crucial que les procédures de débat soient justes et équitables pour qu'un parti soit digne de confiance.

L'exclusion de notre commentaire par VOORUIT Steenokkerzeel de leur page Facebook touche en effet des principes démocratiques importants. Voici quelques considérations :

Liberté d'Expression : C'est un droit fondamental dans les sociétés démocratiques. Exclure un commentaire peut être perçu comme une restriction de ce droit, surtout si le commentaire était constructif et destiné à contribuer à un débat ouvert.

Inclusivité : Les partis politiques doivent viser l'inclusivité en accueillant différents points de vue et perspectives. L'exclusion de commentaires peut engendrer un sentiment d'exclusion chez les personnes concernées et le grand public.

Transparence : La transparence est essentielle pour la confiance dans un parti. Si les commentaires sont supprimés sans explication claire, cela peut entraîner de la méfiance et des questions sur l'équité et l'intégrité du parti.

Procédures Justes et Équilibrées : Il est important d'avoir des directives claires et justes pour la modération des commentaires. Cela aide à garantir que la modération n'est pas arbitraire ou partiale, mais basée sur des critères objectifs connus à l'avance.

 

VOORUIT Steenokkerzeel has excluded us from their Facebook page

In summary, it can be stated that excluding our comment from the debate is a complex and sensitive issue. It must be weighed against the fundamental democratic values of freedom of speech, inclusivity, and transparency. Ultimately, it is crucial that the procedures surrounding debate are fair and just to trust a party.

The exclusion of our comment by VOORUIT Steenokkerzeel from their Facebook page indeed touches on important democratic principles. Here are some considerations:

Freedom of Speech: This is a fundamental right in democratic societies. Excluding a comment can be seen as a restriction of this right, especially if the comment was constructive and intended to contribute to an open debate.

Inclusivity: Political parties should strive for inclusivity by welcoming different viewpoints and perspectives. Excluding comments can lead to a sense of exclusion among those involved and the broader public.

Transparency: Transparency is essential for trust in a party. If comments are removed without clear explanation, it can lead to distrust and questions about the fairness and integrity of the party.

Fair and Just Procedures: It is important to have clear and fair guidelines for moderating comments. This helps ensure that moderation is not arbitrary or biased, but based on objective criteria that are known in advance.

 

2

Wat heeft VOORUIT sp.a in de voorbije 5 jaren Vlaams en Federaal bijgebracht voor Steenokkerzeel?

Qu’est-ce que VOORUIT sp.a a apporté à Steenokkerzeel en termes Vlaams et Fédéraux au cours des 5 dernières années ?

What has VOORUIT sp.a contributed to Steenokkerzeel in Vlaams and Federally over the past 5 years?

VOORUIT sp.a son beş yılda Flaman ve Federal düzeylerde Steenokkerzeel'e ne katkı sağladı?

ماذا قدم حزب فورويت sp.a لستينوكيرزيل خلال السنوات الخمس الماضية على المستويين الفلمنكي والفيدرالي؟

 

3

Wat heeft VOORUIT gedaan aan het onrecht dat er in de bewakingssector geen sociale verkiezingen zijn. Daar zijn geen lijsten en kunnen de werknemers niet kiezen.

Qu'a fait VOORUIT face à l'injustice qu'il n'y ait pas d'élections sociales dans le secteur de la surveillance? Il n'y a pas de listes et les employés ne votent pas.

What has VOORUIT done about the injustice that there are no social elections in the security sector? There are no lists and the employees do not vote.

VOORUIT, güvenlik sektöründe sosyal seçimlerin olmamasıyla ilgili adaletsizlik hakkında ne yaptı? Listeler yok ve çalışanlar oy kullanmıyor.

ماذا فعلت VOORUIT بخصوص الظلم المتمثل في عدم وجود انتخابات اجتماعية في قطاع الحراسة؟ لا توجد قوائم ولا يشارك الموظفون في التصويت.

 

15/05/2024 18:25

Reactie plaatsen

Reacties

Fons HENNES
2 maanden geleden

hier nog geen reactie sinds 15/5/24