gemotiveerde kandidaat om Steenokkerzeel te vertegenwoordigen - candidat motivé pour représenter Steenokkerzeel. - motivated candidate to represent Steenokkerzeel

 

dat op 5 maart 2024 een paar observaties zijn gedaan:

  1. Er komt geen enkel prominent figuur uit Steenokkerzeel voor op de lijsten voor de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen.
  2. Bovendien heeft geen enkel prominent figuur op deze lijsten de tijd genomen om zaken met betrekking tot Steenokkerzeel aan te pakken of daarover te spreken.

Deze observaties suggereren een gebrek aan vertegenwoordiging en betrokkenheid vanuit Steenokkerzeel in het bredere politieke landschap. Het kan de moeite waard zijn om deze observaties verder te onderzoeken.

 

Op 5 maart 2024 staat Tina Vanhaesendonck uit Steenokkerzeel, Wambeekstraat, op de 18e plaats (van de 24 plaatsen) voor het Federaal Parlement bij de partij PVDA-PTB. Helaas heeft ook Tina geen antwoord gegeven op onze vragenlijst.

Mogelijke implicaties:
Gebrek aan betrokkenheid: Het kan zijn dat Tina Vanhaesendonck niet actief betrokken is bij haar campagne of bij het beantwoorden van vragen van kiezers.
Mogelijke zorgen: Het gebrek aan reactie kan zorgen baren onder kiezers over haar bereidheid om te communiceren en haar standpunten kenbaar te maken.

Dat geld overigens voor alle "kameraden" die door ons werden aangeschreven en geen antwoord gaven.

that as of March 5, 2024, there are a couple of observations:

  1. There is no prominent figure from Steenokkerzeel on the lists for the European, Federal, and Flemish elections.
  2. Additionally, none of the prominent figures on these lists have taken the time to address matters concerning Steenokkerzeel.

These observations suggest a lack of representation and engagement from Steenokkerzeel in the broader political landscape. It might be worthwhile to further investigate these observations.

 

 

On March 5, 2024, Tina Vanhaesendonck from Steenokkerzeel, Wambeekstraat, is slated to occupy the 18th position (out of 24) for the Federal Parliament with the PVDA-PTB party. Unfortunately, Tina also did not answer our questionnaire.

Possible implications:
Lack of involvement: Tina Vanhaesendonck may not be actively involved in her campaign or in answering voters' questions.
Possible concerns: The lack of response could raise concerns among voters about her willingness to communicate and express her views.

 

This also applies to all "comrades" who were contacted by us and did not answer.

qu'au 5 mars 2024, quelques observations aient été faites :

  1. Aucune figure importante de Steenokkerzeel ne figure sur les listes pour les élections européennes, fédérales et flamandes.
  2. De plus, aucun des principaux acteurs de ces listes n'a pris le temps de s'adresser aux questions concernant Steenokkerzeel.

Ces observations suggèrent un manque de représentation et d'engagement de la part de Steenokkerzeel dans le paysage politique plus large. Il pourrait être utile d'enquêter davantage sur ces observations.

 

Le 5 mars 2024, Tina Vanhaesendonck de Steenokkerzeel, Wambeekstraat, est prévue pour occuper la 18e position (sur 24) pour le Parlement fédéral avec le parti PVDA-PTB. Malheureusement, Tina n'a pas non plus répondu à notre questionnaire.

Implications possibles :
Manque d'implication : Tina Vanhaesendonck pourrait ne pas être activement impliquée dans sa campagne ou dans les réponses aux questions des électeurs.
Préoccupations possibles : L'absence de réponse pourrait susciter des inquiétudes parmi les électeurs quant à sa volonté de communiquer et d'exprimer ses opinions.

Ceci s'applique également à tous les « camarades » que nous avons contactés et qui n'ont pas répondu.

 

verzonden 37 totaal / shipped 37 total / expédié 37 au total

 

3 onbestelbaar * 3 non livrable * 3 undeliverable > https://drive.google.com/drive/folders/1_XWW4x4cclhvbvzmLRQ75JjUuz0JjA5Y 

 

2 geen e-mail * 2 pas d'e-mail * 2 no e-mail

 

update 24/3/24 9:35   nog géén reacties